Polityka prywatności

Dbając o dane osobowe użytkowników serwisu oraz szanując ich prawo do prywatności, Kamil Janikiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIMEDIA dalej zwany: „Administrator„ lub „DIMEDIA”, z siedzibą przy ul. Osiedleńcza 10/4, 41-800 Zabrzu, posługujący się numerami NIP 6482790787 i REGON 380700906, jest Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.krolkubkow.pl.

§ 1 Standardy Polityki Prywatności

1. DIMEDIA przywiązuje wagę do tego, aby użytkownicy korzystający z serwisu www.krolkubkow.pl mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego DIMEDIA podejmuje działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.

2. Przyjęta Polityka prywatności znajduje pełne odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa, bowiem uwzględnia regulacje wynikające między innymi:

 • z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO,

 • z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000),

 • z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650),

 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.),

wypełniając tym samym zasadę legalności – działań podejmowanych w ramach i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa w momencie ich stosowania.

3. Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie informować wszystkich użytkowników serwisu www.krolkubkow.pl, jak DIMEDIA przetwarza dane osobowe za pośrednictwem ww. serwisu, w jakim zakresie oraz celu, a także jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych), kiedy może przekazać je osobom trzecim, jakie stosuje środki zabezpieczenia przed dostaniem się wspomnianych danych w niepowołane ręce i co może zrobić użytkownik, który nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany stosowanymi metodami ochrony.

§ 2 Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.krolkubkow.pl

2. DIMEDIA zamieszcza na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, zawierających między innymi realizacje projektów z udziałem spółki. O ile DIMEDIA zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych serwisów internetowych kierują się identycznymi zasadami, DIMEDIA nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki dotyczącej plików Cookies. Dlatego spółka zaleca użytkownikom, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w niniejszym serwisie.

3. Co do zasady DIMEDIA nie udostępnia miejsca na swoim serwisie internetowym mobilnej innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, DIMEDIA, podobnie jak w przypadku wskazanym w ust. 2, nie będzie mógł zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką Cookies prezentowanymi w tych serwisach i ich aplikacjach mobilnych.

§ 3 Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą użytkownika / użytkowniczkę www.krolkubkow.pl identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Użyte przez DIMEDIA słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkownika (np. ich przechowywanie) w zakresie ww. serwisu internetowego.

§ 4 Zasada dobrowolności i rozliczalności

1. Korzystanie z serwisu internetowego www.krolkubkow.pl oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem jest dobrowolne. Podanie przez użytkownika jego danych osobowych DIMEDIA za pomocą formularzy i innych metod technicznych opracowanych w zakresie ww. serwisu jest dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. rejestracji konta w sklepie niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym użytkownik jest uprzednio informowany przez DIMEDIA.

2. Każdy, kto podał DIMEDIA swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, wstrzymanie czasowego lub stałego ich przetwarzania, lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu w imieniu użytkownika DIMEDIA ma przesłać jego dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez DIMEDIA. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu na działania podjęte przez Administratora serwisu www.krolkubkow.pl. Pomoc można pozyskać również na stronie https://uodo.gov.pl/en/p/data-protection-authorities lub https://edpb.europa.eu/edpb_en

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Zasada rozliczalności stosowana przez DIMEDIA jest ściśle związana z przepisami rozporządzenia RODO – art. 5 ust 2, zgodnie z którą administrator danych posiada obowiązek wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, m.in. zgodności podejmowanych działań z prawem, rzetelności, przejrzystość, ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, minimalizacji przetwarzania, prawidłowości, ograniczenia przechowywania danych osobowych, a także integralności i spójności poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanym przez administratora danym osobowym.

§ 5 Cel i czas przetwarzania danych osobowych

1. Jako Administrator, DIMEDIA może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:

 • imię i nazwisko,

 • adres (adres korespondencyjny (zamieszkania), kod pocztowy, miasto, województwo, region, kraj),

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • numer rachunku bankowego,

 • informacje o parametrach połączenia (stron internetowych, z których użytkownik wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego),

2. Informacje wymienione w § 5 ust 1 służą do podejmowania czynności w ramach administrowania serwisem, analizie statystyk odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, a także w celu profilowania użytkowników – dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. preferencji, zainteresowań, lokalizacji).

3. Dane osobowe użytkowników serwisu www.krolkubkow.pl przetwarzane będą w celach:

 • publikacji treści zamieszczonych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,

 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ww. serwisu internetowego DIMEDIA, na przykład w celu przedłożenia informacji handlowej, promocyjnej prezentowanej użytkownikowi w postaci reklam i innych działań marketingowych za pośrednictwem www.krolkubkow.pl (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt, a i b rozporządzenia RODO,

 • zarejestrowania przez użytkownika konta w serwisie internetowym www.krolkubkow.pl tj. sklepie Administratora, w celu składania i realizacji zamówień (przetwarzanie danych osobowych użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania / korespondencji / dostawy, nr telefonu, nr konta bankowego, ustawienia użytkownika oraz dane o złożonych przez niego zamówieniach, dokonanych transakcji, pozostawionych w koszyku produktów złożonych i rozpatrzonych reklamacjach)podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,

 • doręczenia użytkownikowi zrealizowanego przez DIMEDIA zamówienia – przekazania firmie kurierskiej danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia użytkownika (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adresu zamieszkania/korespondencyjnego/dostawy, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,

 • wykonania świadczonych usług przez Administratora (przetwarzane dane osobowe imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji/dostawy – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,

 • wykonania obowiązków księgowych, tj. wystawienia faktury VAT poświadczającej wykonanie dla użytkownika usług oraz sprzedaży produktów (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy/korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, dane o zamówieniu użytkownika, opcjonalnie PESEL) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,

 • obsługi złożonych przez użytkownika reklamacji (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy/ korespondencyjny, nr zamówienia, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr rachunku bankowego) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b i c rozporządzenia RODO

5. DIMEDIA przetwarza również dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj.:

 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ww. serwisie (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c i d rozporządzenia RODO,

 • prowadzenia badań i analiz serwisu internetowego DIMEDIA, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających – podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,

 • obsługi próśb użytkowników przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,

 • prowadzenia analiz statystycznych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,

 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

 • zbierania danych osobowych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez DIEMDIA obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f oraz art. 6 ust 1 pkt f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

6. Na podstawie, i tylko o ile użytkownik udzieli na to zgody, (w tym po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych w sytuacji osoby, która nie ukończyła 16 lat), DIMEDIA przetwarza dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach Cookies oraz gromadzenia danych ze stron serwisu internetowego www.krolkubkow.pl związanych z profilowaniem użytkowników – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,

 • prowadzenia i poprawy funkcjonowania serwisu internetowego www.krolkubkow.pl, w tym zbieranych danych automatycznie w toku wizyt użytkowników np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,

7. Jeżeli użytkownik nie ukończył 16 lat, DIMEDIA, zgodnie z prawem, nie może przetwarzać jego danych osobowych (art. 8 rozporządzenia RODO) w zakresie udzielonych zgód marketingowych – np. w celu otrzymywania przez użytkownika na jego pocztę e-mail informacji o konkursach, akcjach promocyjnych organizowanych przez DIMEDIA, chyba że wcześniej wyrażona przez niego zgoda zostanie potwierdzona przez osobę sprawująca nad nim opiekę prawną, albo też zgoda zostanie udzielona wobec DIMEDIA przez przedstawicieli ustawowych w imieniu i na rzecz użytkownika, który nie ukończył ww. wieku w chwili udzielania danej zgody na przetwarzanie tych danych.

8. Jeżeli przedstawiciele ustawowi nie potwierdzą na adres e-mail: biuro@krolkubkow.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, o którym mowa w § 5 ust 7 niniejszej polityki, DIMEDIA odstąpi od czynności marketingowych wobec takiego użytkownika.

9. Doręczenia użytkownikowi zrealizowanego przez DIMEDIA zamówienia – przekazania firmie kurierskiej danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia użytkownika (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adresu zamieszkania/korespondencyjnego/dostawy, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO.

§ 6 Udostępnienie i bezpieczeństwo danych osobowych

1. DIMEDIA będąc administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu www.krolkubkow.pl, informuje, że podejmuje i stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z faktem współpracy Administratora z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Dane osobowe użytkowników serwisu www.krolkubkow.pl mogą być przekazywane do USA w zakresie obsługi ww. serwisu. W oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w tym również działania zgodne z art. 28 rozporządzenia RODO, a także wobec faktu, iż w odniesieniu do ww. Państwa Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE – USA), który umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom, dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.krolkubkow.pl są odpowiednio chronione.

3. W każdej chwili DIMEDIA może udzielić użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi jego niepokój.

4. DIMEDIA, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak czynić to może wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w umowie.

5. DIMEDIA, w celu prowadzenia działań promocyjnych, dostosowywania serwisu do oczekiwań użytkowników, a także pozycjonowania serwisu www.krolkubkow.pl w dostępnych wyszukiwarkach internetowych, korzysta z narzędzi oraz technologii oferowanych przez zewnętrznych dostawców, jakimi są m.in. Google oraz Facebook, posługując się Google Analytics w zakresie remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, raportów zainteresowań i danych demograficznych użytkowników ww. serwisu www.krolkubkow.pl, a także prowadzenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, kampanii reklamowych, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników.

6. DIMEDIA, prowadząc działania marketingowe, nie gromadzi danych pozwalających na identyfikację osób. Na podstawie wykorzystywanych narzędzi marketingowych tworzy i analizuje grupy odbiorców, które jednak nie są danymi pozwalającymi na identyfikację danych osobowych. DIMEDIA może adresować – targetować reklamy do grup odbiorców, profilować odbiorców i/oraz analizować metryki marketingowe wykorzystując przy tym technologię plików Cookies.

7. DIMEDIA informuje, iż przy prowadzeniu kampanii promocyjnych nie korzysta z tzw. danych wrażliwych, które mogłyby identyfikować: orientację seksualną lub/i upodobania seksualne, informację etniczną, rasową, przynależność polityczną i związkową, światopoglądową lub/i religijną, stan majątkowy, zdrowotny użytkownika serwisu internetowego www.krolkubkow.pl.

§ 7 Czas przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, DIMEDIA nie przetwarza danych osobowych użytkowników „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie istnieje potrzeba wykonywania innych operacji na danych osobowych użytkowników, niż ich przechowywanie do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia, dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, iż bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

 • do czasu zdezaktualizowania lub utraty przydatności danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych: w postaci adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu www.krolkubkow.pl, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt użytkowników ww. serwisie,

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń określonych prawem danego Państwa UE

(termin przedawnienia roszczeń można sprawdzić pod adresem: https://beta.ejustice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en) w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych uzyskanych w procesie profilowania,

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń określonych prawem danego Państwa UE (termin przedawnienia roszczeń można sprawdzić pod adresem:

https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en) w odniesieniu do zgody użytkownika udzielonych w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez i na rzecz DIMEDIA,

 • w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania do czasu przedawnienia roszczeń określonych prawem danego Państwa UE (termin przedawnienia roszczeń można sprawdzić pod adresem: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en).

4. Jednocześnie, w celu realizacji zasady rozliczalności DIMEDIA przechowuje dane osobowe przez okres, w którym DIMEDIA zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym DIMEDIA rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawniejsze zarządzanie DIMEDIA tymi procesami. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do zapomnienia, takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8 Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

1. DIMEDIA gwarantuje użytkownikom spełnienie wszystkich ich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powszechnie zwanego RODO oraz przepisów prawa polskiego, a dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych (na prośbę użytkownika, w ciągu miesiąca otrzyma on od DIMEDIA plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W ramach tego prawa użytkownik może też wskazać podmiot, któremu DIMEDIA ma przesłać jego dane,

 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. DIMEDIA wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna przez DIMEDIA, to tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu DIMEDIA wyjaśnia, że użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Zgodnie z przepisami DIMEDIA może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów użytkowników, praw i wolności lub,

 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji, po otrzymaniu sprzeciwu, Dimedia zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości pisemnej bezpośrednio na adres siedziby DIMEDIA Kamil Janikiewicz z siedzibą przy ul. Osiedleńczej 10/4, 41-800 Zabrze, lub na adres poczty elektronicznej biuro@krolkubkow.pl.

 • poprzez złożenie skargi na działania podjęte przez Administratora serwisu www.krolkubkow.pl organowi nadzorczemu w zakresie ochrony danych osobowych w poszczególnych państwach UE (np. w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Pomoc można pozyskać również na stronie https://uodo.gov.pl/en/p/data-protection-authorities lub https://edpb.europa.eu/edpb_en.

§ 9 Pliki Cookies

1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze użytkownika, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, podczas odwiedzania serwisu internetowego www.krolkubkow.pl. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach ww. serwisu internetowego.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika pliki Cookies oraz posiadającym dostęp do nich jest Administrator, Kamil Janikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIMEDIA Kamil Janikiewicz z siedzibą przy ul. Osiedleńczej 10/4, 41-800 Zabrze, posługujący się numerami NIP 6482790787 i REGON 380700906, adres poczty elektronicznej: biuro@krolkubkow.pl.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są przez DIMEDIA w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań użytkowników oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez nich ze stron internetowych ww. serwisu. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić mu strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Jako administrator DIMEDIA może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu www.krolkubkow.pl. Pozwala to DIMEDIA na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te niosą również możliwość dostarczenia użytkownikom ww. serwisu treści reklamowych, uwzględniających ich potrzeby i zainteresowania.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy / aplikację mobilną następujące pliki Cookies:

 • sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań użytkowników serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego użytkownika i pozostają w nim do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 • stałe – są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez użytkownika. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu rozpoznania przez DIMEDIA sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyt. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

5. Administrator korzysta w szczególności z następujących plików Cookies:

6. Użytkownicy serwisu www.krolkubkow.pl mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (konkretnej przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą również zmienić ustawienia dotyczące czynności zautomatyzowanego profilowania bezpośrednio na stronie w zakładce Ustawienia RODO zamieszczonej na dole serwisu obok niniejszej Polityki Prywatności.

7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym DIMEDIA, jako Administrator będzie posiadał prawo przechowywania informacji o urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do tych informacji.

8. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach ww. serwisu internetowego, w szczególności wymagających np. logowania lub wysyłania treści do DIMEDIA. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.krolkubkow.pl poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

9. Dane osobowe zbierane przez DIMEDIA, jako Administratora za pośrednictwem www.krolkubkow.pl podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.

§ 10 Zmiana Polityki

1. Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodowały konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Najczęściej będą wiązały się z:

 • postępem technologicznym,

 • zmianą sposobu korzystania z serwisu,

 • zmianą dotychczas obowiązujących przepisów,

 • wprowadzeniem nowych regulacji prawnych,

 • rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. orzeczeniami sądów etc.

2. Mając na uwadze ww. okoliczności, niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach Polityki Prywatności na stronie serwisu www.krolkubkow.pl.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przewidziane ustawodawstwem polskim oraz UE.

4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

§ 11 Kontakt z Administratorem serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem serwisu www.krolkubkow.pl by uzyskać informacje, czy i w jaki sposób DIMEDIA wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora serwisu w celu realizacji przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 8.

3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Administratorem to: biuro@krolkubkow.pl, oraz numer telefonu: +48 513506148

Król Kubków
Resetuj Hasło