Regulamin

I. DEFINICJE

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem krolkubkow.pl/platnosc-i-dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 1. Dane kontaktowe:

Król Kubków, Dimedia
Osiedleńcza 10/4
41800 Zabrze
biuro@krolkubkow.pl

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem krolkubkow.pl/platnosc-i-dostawa
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem krolkubkow.pl/platnosc-i-dostawa
 13. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem
 17. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.
 18. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem krolkubkow.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 20. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 21. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
 24. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Sklep internetowy Król Kubków działający pod adresem www.krolkubkow.pl jest prowadzony przez firmę „DIMEDIA” z siedzibą przy ul. Osiedleńcza 10/4, 41-180 Zabrze, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców CEIDG, NIP: 6482790787, REGON: 380700906, zwanego w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

 5. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 7. Sklep internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 8. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.

 10. Kupujący zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienie poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówienia (koszyk).

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

 4. Z chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie do realizacji zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • – w przypadku zamówień płatnych serwisem Przelewy24 np. VISA, MasterCard, Maestro lub ePrzelew (mTransfer, MultiTransfer, Nordea Inteligo, Raiffeisen, InvestBank i inne) – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.

 • – w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy DIMEDIA.

 1. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.

 2. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.

 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 4. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 513 506 148.

 5. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

III. Dostarczenie przesyłki

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Standardowy koszt transportu wynosi 14,99 zł.

 2. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu.

 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi

 • Poczta Polska: 14,99 zł

 • Paczka In-Post: 13, 99zł

 1. Czas dostawy towaru uwzględniony jest w podstronie https://krolkubkow.pl/dostawa-i-platnosci/

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji dostawy zamówienia w sobotę z przyczyn niezależnych od sklepu, a stojących po stronie firmy kurierskiej realizującej zamówienie.

 

IV. Towary personalizowane

 

 1. W przypadku towarów personalizowanych ( Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny, potwierdzając, że posiadają do nich prawa autorskie.

 2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści pornograficzne, propagujących przemoc, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

 3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.

 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V.Reklamacje i zwroty

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient – Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta – Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Formularz odstąpienia od umowy

 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.

 6. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany. Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:

  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)

  • wady powstałej w wyniku dostawy

  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym

 9. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.

 10. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 12. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.

 13. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 14. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.

 15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

 16. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy DIMEDIA nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 17. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 18. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty personalizowane

VI. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).

  2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

  4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

  5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.krolkubkow.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 1. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.

Król Kubków
Resetuj Hasło